Plaatsingsbeleid

Doelstelling

Het belangrijkste doel van SKOV is het bieden van kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving. Alle basisscholen in de verschillende woonwijken van ons dorp maken dit waar. Om dit te bereiken streven we naar een maximum van 28 kinderen per groep bij instroom en naar een evenredige verdeling over de verschillende klassen c.q. scholen. Zo houden we ook de regie over het ‘gezond’ in stand houden van onze scholen.

In onze veelgestelde vragen categorie vindt u de meest gestelde vragen én bijbehorende antwoorden over het plaatsingsbeleid.

Uitgangspunten

  • Kinderen worden geplaatst op een school die dicht bij het woonadres ligt in combinatie met plaatsing van buurtgenootjes zodat kinderen uit dezelfde buurt naar dezelfde school gaan;
  • Jaarlijks wordt het ‘toeleveringsgebied’ per school met daarin een aantal straten/wijken vastgesteld;
  • Bij de instroom is het maximum aantal kinderen per groep 28;
  • De kinderen die instromen worden zo evenredig mogelijk verdeeld over de basisscholen.

Werkwijze plaatsing

De plaatsingscommissie verdeelt de aangemelde kinderen met de grootst mogelijke zorg op basis van de uitgangspunten, de beschikbare plaatsen en de aangegeven voorkeur. Hoewel u bij aanmelding uw voorkeuren voor scholen aan kunt geven blijkt in de praktijk dat het huidige beleid weinig ruimte overlaat voor voorkeuren van ouders.

Voor plaatsing wordt gebruik gemaakt van voedingswijken (toeleveringsgebieden) per school. Een dergelijke voedingswijk bestaat uit een aantal straten. Welke straten dit zijn, wordt elk schooljaar opnieuw bepaald aan de hand van het aantal aanmeldingen per jaar per straat.

Omdat het aantal geboortes, en dus ook het aantal mogelijke aanmeldingen, per jaar per straat sterk kan verschillen met voorgaande of komende jaren, kan een straat het ene jaar aan het voedingsgebied van bijvoorbeeld school A worden toegewezen en het volgende jaar aan het voedingsgebied van bijvoorbeeld school B.

Voorrangsregel kinderen uit één gezin op één school 

Bij plaatsing geldt als eerste regel de nabijheid van een school in de woonbuurt in combinatie met straat-buurtgenootjes naar dezelfde school. Dit kan betekenen dat kinderen uit hetzelfde gezin naar twee verschillende scholen gaan. U kunt bij aanmelding aangeven of u gebruik wilt maken van de voorrangsregel en voorkeur uitspreken voor de school waar al een of meerdere kinderen naartoe gaan. Plaatsing op basis van deze voorrangsregel kan zolang de capaciteit (max 28 kinderen ) het toelaat. Wanneer op een school de vraag groter is dan de maximale capaciteit krijgen de instromende vierjarigen met het jongste schoolgaande broertje of zusje voorrang. Het gaat dan om het kleinste leeftijdsverschil op basis van de geboortedatum.

Toekomstig beleid en Commissie van Wijzen

Een brede werkgroep genaamd ‘de Commissie van Wijzen’, samengesteld uit ouders, vertegenwoordiging GMR en de plaatsingscommissie, richt zich op nog meer verbeteringen en waar mogelijk verandering van beleid in de (nabije) toekomst. Belangrijkste doel is een zo hoog mogelijke tevredenheid en meer ruimte om een school te kiezen.

Aanmelding

Aanmelden vindt plaats door het invullen van het online aanmeldformulier:

Aanmeldformulier voor een basisschool

Wilt u zo vriendelijk zijn het formulier ook in te vullen als u uw kind niet aanmeldt op een basisschool in Volendam?

Na aanmelding ontvangt u van ons nadere informatie over de plaatsing.